Menu
Your Cart

Obchodné podmienky pro maloobchod a velkoobchod

Platné pre predaj tovaru ponúkaného na území Českej a Slovenskej republiky


Všeobecné podmienky obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Ján Homoľa. - thermowell.sk, sídlom Nábřežní 414, 79001, Jeseník, IČO: 644884966, DIČ: CZ650516/7647 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim (ďalej len kupujúci), sa v prípade fyzických osôb riadi ustanoveniami Nového občianskeho zákonníka (NOZ 89/2012 Zb.), u právnických osôb Obchodným zákonníkom.Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kupujúci pred podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj formulár pre odstúpenie od zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.


1. Objednanie tovaru

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje svoju spôsobilosť na právne úkony. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu doručené potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Objednávať tovar možno taktiež telefonicky alebo e-mailom. Objednávka je vždy považovaná za záväznú pre obe strany, ak nie je dohodnuté inak. Pokiaľ kupujúci zadal chybné kontaktné údaje, v dôsledku čoho mu potvrdenie objednávky nemôže byť doručené, je objednávka zrušená!!!

Cenová ponuka našich produktov je vypracovaná predávajúcim, má garantovanú platnosť 1 kalendárny mesiac od dátumu spracovanie cenovej ponuky. Cenové ponuky sa počas roka líšia podľa daného obdobia letné, zimné. Každé obdobie má inú cenovú ponuku, sú poskytované zľavy a akcie.

Cena dopravy sa počíta podľa hmotnosti tovaru a vzdialenosti obce , ceny sú uvedené pre maloobchod a veľkoobchod,

Pri objednaní tovaru vystaví kupujúci predávajúcemu objednávku, v ktorej bude uvedené najmä:

1 - identifikačné údaje - meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná adresa, u právnických osôb a SZČO celý názov spoločnosti, IČO, u platiteľov DPH uviesť DIČ, tel.
2 - dátum vystavenia objednávky
3 - spôsob odberu tovaru - na dobierku, možný je i osobný odber, žiadosť o zabezpečenie prepravy , ktorá je dohodnutá s prepravnou službou
4 - pri žiadosti o zaistenie prepravy verejnou prepravnou službou úplnú adresu, kam má byť tovar doručený, meno a priezvisko zodpovednej osoby, ktorá zaistí prevzatie zásielky a v prípade dobierky jej úhradu, telefónny kontakt na túto osobu.
5 - jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a požadované množstvo - za jednoznačnú identifikáciu sa považuje napríklad uvedenie presného názvu, uvedeného pri tovare v cenníku dodávateľa

2.Doručenie tovaru

Tovar je štandardne expedovaný do 5 pracovných dní. V prípade, že sa jedná o tovar atypických rozmerov je expedovaný po dohode. Ak nie je tovar skladom, je o tejto skutočnosti kupujúci ihneď vyrozumený! Dodacia lehota u neskladového sortimentu je potom 14 - 21 dní. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom našej firmy THERMOWELL.sk. Tovar zasielame prostredníctvom dohodnutej prepravnej služby Toptrans . U neskladových výrobkov objednaných, vyrobených, alebo dovezených na želanie kupujúceho priamo od výrobcu, má predávajúci v prípade odmietnutia prevzatia takého výrobku zo strany kupujúceho - právo vyžadovať úhradu nákladov vo výške hodnoty tovaru = 100% účtovanej ceny. Základným dôvodom pre oprávnené odmietnutie zásielky je zjavne poškodenie tovaru pri preprave, nesprávny typ, či množstvo dodaného tovaru. Upozorňujeme, že faktúry zasielame iba elektronicky.

2.1 Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie zásielky, je zákazník povinný za prítomnosti dopravcu skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Dodatočná reklamácia nemusí byť neskôr uznaná. Zákazník má právo od zmluvy odstúpiť. Dôvodom pre oprávnené odmietnutie zásielky je zjavne poškodenie tovaru pri preprave, nesprávny typ či množstvo dodaného tovaru. Pri prevzatí zásielky prosím starostlivo prekontrolujte jej neporušenosť (svojím podpisom zásielkovej službe potvrdzujete prevzatie tovaru bez závad a neskoršie reklamácie sa len ťažko uplatňujú). V prípade známok poškodenia spíšte s dopravcom reklamačné hlásenie a zásielku nepreberajte. Po prevzatí zásielky s neporušeným obalom odporúčame otvoriť zásielku v prítomnosti prepravcu (pretože vykurovacie trubice sú sklenené a môže sa stať, že aj keď je obal neporušený, tak trubice vplyvom manipulácie so zásielkou praskne) a v prípade poškodeného obsahu opäť spísať reklamačné hlásenie a zásielku vrátiť späť.

2.2 Spôsob platby

Platba sa vykonáva hotovostne alebo dobierkou pri prevzatí tovaru, prípadne bankovým prevodom pred odoslaním tovaru, s týmto je poslaná elektronicky proforma faktúra alebo faktúra. Po pripísaní finančnej hotovosti na účet je tovar ihneď poslaný odberateľovi. U neskladových výrobkov si predávajúci vyhradzuje právo vystaviť vopred zálohovú faktúru vo výške 50 - 100% hodnoty výrobku. Cena prepravy tovaru je učená dohodnutým prepravcom Toptrans. Náklady na dodanie tovaru, alebo služby sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia a spôsobu platby, tieto náklady si hradí vždy odberateľ. Štandardná cena dodávky je uvedená za jeden výrobok, cena dopravy sa líši podľa hmotnosti objednaných výrobkov.
U objednávok s miestom určenia tovaru mimo územia SR, s požiadavkou na odpočet DPH z dôvodu vývozu tovaru mimo územia SR, je nutné dodať DIČ .

Cena dopravy sa počíta podľa hmotnosti tovaru a vzdialenosti obce, ceny sú uvedené pre maloobchod a veľkoobchod, ceny sú uvedené bez DPH :

1kg -       5 kg ...12,00 EUR
5kg -     20 kg ...17,00 EUR
20 kg – 50 kg ... 27,00 EUR
50 kg -  70 kg ... 37,00 EUR
80 kg -            ... 42,00  EUR

Väčší odber – Doručenie ZDARMA !!!

Veľkoobchodní odberatelia si hradia všetky náklady na dopravu sami ! Upozorňujeme, že faktúry zasielame iba elektronicky !!!


2.3 Recyklačný poplatok

Vážení zákazníci, v súlade s novým zákonom o výrobkoch po dobe životnosti č. 542/2020 Zb. (Ďalej len "zákon o VUŽ“ "), Vás upozorňujeme, že po skončení živnosti elektrického zariadenia, ktoré ste si u nás zakúpili, tak ho prosím doručte na určené zberné miesta, kde budú prijaté ZADARMO. Prispejete tak k správnej likvidácii, obnove a recyklácii výrobku.

Recyklačný poplatok, výška recyklačného poplatku sa pri jednotlivých VÝROBKOV líši podľa nákladov na zber a spracovanie. Predajca má povinnosť odobrať vždy, ai pri nákupoch cez internet, starý tovar. Výmena je kus za kus, pričom musí ísť o Rovňáký alebo podobný výrobok. Platbu za spätný odvoz, si platí zákazník sám, pretoze ide o službu nad rámec bežného predaja. Pred nákupom cez internet je dobré sa informovať, za Koľko vám odvezú váš starý spotrebič.

Podle nového nařízení, se musí na faktury vypočítávat recyklační poplatek, vypočítává se dle tabulek, recyklace je zdarma na odběrových místech firmy REMA Systém.
Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00170352 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpaduv v ČR., u kolektivních systémů REMA Systém,a.s., REMA Battery,s.r.o. (www.rema.cloud) na základě písemného uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinnosti výrobce.

Na daňových dokladoch vystavených pri predaji nového elektrického zariadenia budeme teraz uvádzať oddelene výšku recyklačného príspevku, ktorý odvádzame prevádzkovateľovi kolektívneho systému SEWA SYSTEM, a.s.

3. Reklamácie - ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Formular pre reklamácie zde !!!

NEPOSÍLAT SLOVENSKOU POŠTOU, POUZE  PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI,

Na všetok odovzdávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysly novely Občianskeho zákonníka č.150 / 2004. Plynutie začína dnom prevzatia tovaru. / Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava /. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku chyba na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy, vrátenie peňazí , alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Čas, od kedy začína plynúť záručná doba je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivá uchovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe / faktúru /.

Kupujúci sa zaväzuje, že sa zoznámi s návodom na použitie a predmet kúpy bude používať s jeho súladom na účely, pre ktoré je predmet kúpy určený alebo sa obvykle používa. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu kúpy, ak nie je uvedené pri niektorých špecifických výrobkov inak (napríklad skrátená 12 mesačnej garancia na batérie do elektrických vozidiel a LED svietidiel). Toto sa však nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho užívania predmetu kúpy alebo v dôsledku poškodenia vonkajším zásahom (napríklad u elektrických spotrebičov na poškodenie v dôsledku vysokého prepätia v elektrickej sieti, a pod.). Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na tovar zakúpený v outlete, alebo na ktoré bola poskytnutá zľava pre chybu, ktorá nebráni jeho (aspoň čiastočnému) užívaniu a s ktorou je zákazník vopred oboznámený, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal predmet kúpy pri prevzatí kupujúcim. U spotrebného tovaru, u ktorého je uvedený dátum spotreby, je kupujúci oprávnený uplatniť právo na chyby 24 mesiacov iba za predpokladu, že táto lehota neprekročí dátum spotreby, ktorá je uvedená na obale. Inak platí možnosť uplatniť si právo na chyby dátum spotreby. Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo do 14 pracovných dní od prevzatie zásielky odstúpiť od ZMLUVY podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa, pri zásielkovom odovzdaní / zákon č. 108/2000 Zz /. Výrobok nám pošlite poštou na adresu firmy: THERMOWELL.SK - nepoškodený v pôvodnom obale, nesmiete s tovarom manipulovať ani ho v žiadnom prípade používať, alebo ho vybaľovať , s krátkou žiadosťou a faktúrou, ktorú ste obdržali k výrobku.. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok, mimo poštovného, Vám budú obratom vrátené na účet do 30 dní. Toto ustanovenie neplatí pre veľkoobchod.

Pre Kupujúceho podnikateľa (s IČO) je skrátená záručná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenie na 12 mesiacov. Na dobíjacie batérie v elektrických vozítkách je skrátená záručná lehota 6 mesiacov. Toto obmedzenie bude uvedené na daňovom doklade. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

formulár pre odstupení tu

Kupujúci (malospotrebiteľ) má v prípade nákupu prostredníctvom komunikácie na diaľku (Objednávka cez e-shop, e-mail, telefonicky alebo korešpondenčne) právo na odstúpenie od zmluvy (ak nie je nižšie uvedené inak) a to v lehote štrnástich dní, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. U zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci môže odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného vzorového formulára. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy ((určujúci je dátum odoslania), predmet kúpy, vrátane prípadných darčekov a bonusov, a to na svoje náklady. Predmet kúpy sa musí vrátiť späť predávajúcemu nepoškodený, bez známok používania a opotrebovania, v pôvodnom obale, s kompletným obsahom, návodom a dokumentáciou a tiež s prípadnými bonusmi (darčeky). Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci (zásielku preto odporúčame poistiť, pretože zodpovednosť za jej stratu či poškodenie pri preprave späť nesie Kupujúci). Keď kupujúci používal tovar, počas 14 dní, má právo dodávateľ odpočítať z ceny čiastku za opotrebenie tovaru.Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci skontroluje neporušenosť a kompletnosť tovaru a najneskôr do 14 dní Kupujúcemu vráti späť celú zodpovedajúcu sumu a to prevodom na bankový účet kupujúceho. V prípade, že vrátený tovar bude vykazovať známky užívania, poškodenia alebo opotrebenia, bude neúplné alebo nebude v pôvodnom nepoškodenom obale, nemožno tovar považovať za nepoužitý. V takom prípade nie je možné uplatniť možnosť vrátenia tovaru predávajúcemu a tento tovar bude kupujúcemu na jeho náklady zaslaný späť. Nárok na 14 dennú lehotu na vrátenie tovaru nevzniká v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim na prevádzke predávajúceho a u neskladových výrobkov, ktoré boli vyrobené alebo dovezené od výrobcu alebo predajcu podľa objednávky Kupujúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

* v prípade poskytovania služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

* v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu - viď.čl.Expedícia tovaru týchto Všeobecných obchodných podmienok.

* v prípade dodávky tovaru, ktorý bol vyrobený alebo upravený od výrobcu alebo predajcu podľa objednávky Kupujúceho - viď.čl.Expedícia tovaru týchto Všeobecných obchodných podmienok.

* v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

* v prípade opravy alebo údržby vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov.

* v prípade dodávky tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

* v prípade dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

* v prípade porušenia originálneho tovaru , keď nemožno tento tovar uviesť do pôvodného stavu.

• v prípade vrátenia poškodeného, neúplného alebo použitého tovaru.

* v prípade nákupu na IČO .

Ochrana osobných údajov :

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,

5. Spoločné ustanovenia

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

6. Riešenie sporov

Riešenie sporov Obe zmluvné strany (Kupujúci a Predávajúci) súhlasia, že všetky majetkové spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z uzavretej kúpnej zmluvy (objednávky), alebo ktoré vzniknú v súvislosti s ňou, vrátane otázok jej platnosti, jej výkladu, realizácie či ukončenia práv z tohto právneho vzťahu priamo vznikajúcich alebo s ním priamo súvisiacich, budú najprv riešené vzájomnou dohodou (mimosúdnou cestou). Ak nebude táto dohoda (mimosúdna cesta) možná, bude spor riešiť príslušný súd.

Možnosti mimosúdneho riešenia sporov (ADR) podľa novely zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 378/2015 Zb.): • priama dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim • rozhodcovským konaním podľa zák. č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní ao výkone rozhodcov nálezov • mediáciou podľa zák. č. 202/2012 Zb. o mediácii • mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom ČOI od 01.02.2016 Mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie je riešené formou konciliacia, počas ktorej pracovník Českej obchodnej inšpekcie povedie strany k urovnaniu sporu ako nezávislý prostredník, ktorý im bude prípadne nápomocný radou a názorom, nebude však v spore rozhodovať. Výsledkom konania bude uzavretie súkromnoprávnej dohody strán.

Návrh na riešenie sporu môže podať spotrebiteľ (pokiaľ sa nepodarilo sťažnosť vyriešiť priamo s Predávajúcim). Návrh môže podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kontaktoval druhú stranu za účelom riešenia sporu. Riadenie je bezplatné a svoje náklady si uhrádzajú obe strany samy. Predávajúci má povinnosť vyjadrenia sa k návrhu do 15 dní od dátumu doručenia a oznámiť, či sa konania zúčastní. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia by vo väčšine prípadov nemala prekročiť 90 dní.


Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

https://adr.coi.cz/cs

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského

sporu (ADR) zde: http://www.coi.cz/…nty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-

adr.pdf

ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) ke

stažení zde: adr.coi.cz

Copyright © 2019, thermowell.sk, All Rights Reserved
Update cookies preferences